Goed om te weten

Privacyverklaring

Uw privacy en bestanden

privacy

Studio Retouched, gevestigd aan de Adenauerlaan 86 te Vlijmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Studio Retouched
Adenauerlaan 86
5252 BM Vlijmen
073 85 10 617

Paul van Baardwijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Studio Retouched Hij is te bereiken via paul@studioretouched.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Studio Retouched verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Fotobestanden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via paul@studioretouched.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Studio Retouched verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren

– Om diensten uit te voeren en goederen bij u af te leveren

– Het afhandelen van uw betaling

– Studio Retouched analyseert uw gedrag middels Google Analytics op de website om daarmee de website te verbeteren.

– Studio Retouched verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Studio Retouched neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens en bestanden bewaren

Studio Retouched bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn voor uw NAW gegevens van 2 jaar en (foto)bestanden van 5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Retouched verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (zoals bij het bestellen van afdrukken) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Studio Retouched blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studio Retouched en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@studioretouched.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Studio Retouched wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studio Retouched neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via paul@studioretouched.nl.

Uw foto’s, prenten, dia’s etc. worden uiteraard zeer discreet en met de grootste zorgvuldigheid behandeld. De (bewerkte) foto’s worden versleuteld bewaard op een veilige locatie, zodat er op een later tijdstip (tot 5 jaar) altijd nog extra bewerkingen en afdrukken kunnen worden uitgevoerd. Uw persoonlijke gegevens zullen zonder uw toestemming nooit ter beschikking gesteld worden aan derden.

Hier vindt u de Algemene Voorwaarden, deze zijn in PDF-formaat.
Indien u niet beschikt over Acrobat Reader kunt u deze eenvoudig installeren door op de afbeelding hiernaast te klikken.

adobe reader

Wilt u meer informatie over de privacyverklaring?